การควบคุมสภาพแวดล้อม-เซฟตี้อินไทย
อบรมหลักสูตรฟรี 2565          คลิกที่นี่

การประเมินและการควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานตามกฎหมาย
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว้


“สภาวะการทำงาน” หมายความว่า สภาวะแวดล้อมซึ่งปรากฏอยู่ในบริเวณที่ทำงานของลูกจ้างซึ่งรวมถึงสภาพต่าง ๆ ในบริเวณที่ทำงาน เครื่องจักร อาคาร สถานที่ การระบายอากาศ ความร้อน แสงสว่าง เสียง ตลอดจนสภาพและลักษณะการทำงานของลูกจ้างด้วย ในกรณีที่ภายในสถานประกอบกิจการมีระดับความร้อนเกินมาตรฐานที่กำหนดในข้อ 3 ให้นายจ้างดำเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขสภาวะการทำงานทางด้านวิศวกรรมให้ระดับความร้อนไม่เกินมาตรฐาน หากได้ดำเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขสภาวะการทำงานแล้ว ยังควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐานดังกล่าวไม่ได้ ให้นายจ้างปิดประกาศเตือนให้ลูกจ้างทราบว่าบริเวณนั้นอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของลูกจ้าง และนายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตามที่กำหนดไว้ในหมวด 4 ตลอดเวลาที่ทำงาน
วิทยากรได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เน้นทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน บรรยากาศการเรียนที่เป็นกันเอง
เมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรม

การประเมินและการควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานตามกฎหมาย


ท่านสามารถค้นหาหลักสูตรการประเมินและการควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานตามกฎหมาย

หลักการและเหตุผล


ปัจจุบันในการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ที่กฎหมายได้กำหนดให้มีการดำเนินการเป็นประจำทุกปีนั้น สถานประกอบการโดยส่วนใหญ่มักจะมีการจ้างหน่วยงานภายนอกมาทำการตรวจวัด โดยในการดำเนินการดังกล่าวจำเป็นอย่างยิ่งที่ จะต้องมีการบริหารจัดการและควบการการตรวจวัดให้ได้เป็นไปตามมาตรฐานและหลัการทางวิชาการด้านสุขสาสตร์อุตสาหกรรม เพื่อที่จะทำให้ มั่นใจได้ว่า ผลการตรวจวัดที่ เราได้รับ เป็นผลการตรวจวัดที่ถูกต้อง แม่ยำและสามารถใช้ในการตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และทราบถึงหลักการประเมินสิ่งแวดล้อมด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงวิธีการควบคุมการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมตามมาตฐานที่ถูกต้อง
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ในการควบคุมการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม ร่วมกับผู้รับจ้างที่เข้ามาทำการตรวจวัด

หัวข้ออบรม
1. หลักวิชาการการทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
2. กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
3. หลักการประเมินอันตรายจากสภาพแวดล้อมในการทำงานตามกฎหมาย
4. กระบวนการการตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
5. คุณสมบัติของบุคคลากรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
6. เทคนิคการควบคุมงานจ้างการตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
7. การจัดทำรายงานผลการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมตามกฎหมายกำหนด

การประเมินและการควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานตามกฎหมายข้อมูลที่เป็นประโยชน์สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันที่อบรม1. เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
( ฉบับจริง )
2. บัตรประชาชน/ใบขับขี่
( เพื่อตรวจสอบรายชื่อ )
3. โทรศัพท์มือถือ
( เพื่อทำข้อสอบแบบออนไลน์ )

สิ่งที่ได้รับหลังผ่านการอบรมเมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรม
หรือใบเซอร์ อย่างเป็นทางการ 1 ฉบับ/ท่าน

บัตรประจำตัวผู้ผ่านการอบรมทางศูนย์อบรมของเรามีบัตรประจำตัว
สำหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบ
ชำระค่าบัตรเพียง 250 บาท/ท่าน

บรรยากาศการอบรม


บรรยากาศการอบรม เน้นทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริง
ในห้องเรียน ในบรรยากาศการเรียนที่เป็นกันเอง เนื้อหาเข้มข้น
และสามารถนำไปใช้ได้จริงในการทำงาน


หลักสูตรยอดนิยมบริการ inhouse public training

IN-HOUSE TRAINING

เราพร้อมให้คำปรึกษา
และมอบคำแนะนำหลักสูตรดีๆให้กับคุณ

โทร 091-2345669, 063-2681079, 097-2370949

เรามีบริการอาหารกลางวันและขนมเบรคให้ผู้เข้าอบรม
เฉพาะผู้ที่เข้ารับการอบรมในรูปแบบ Public Training


บริการดี อาหารอร่อย เมนูอาหารหลากหลาย กับบรรยากาศที่ดูสบายตาเหมือนได้มาพักผ่อน
พร้อมเจ้าหน้าที่ ยินดีให้บริการตลอดรับบริการให้เช่าสถานที่ อบรม-สัมมนา ประชุม, งานมงคล อื่นๆ

ลูกค้าของเราบริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย