การเป็นวิทยากรภายในองค์กรอย่างมืออาชีพ-เซฟตี้อินไทย
อบรมหลักสูตรฟรี 2565          คลิกที่นี่
การเป็นวิทยากรภายในองค์กรอย่างมืออาชีพ

การเป็นวิทยากรภายในองค์กรอย่างมืออาชีพ
การพัฒนาบุคลากรในองค์กรมีหลายวิธี การฝึกอบรม (Training) เป็นเครื่องมือตัวหนึ่งที่ช่วยลดระยะเวลาในการพัฒนาบุคลากร ทำให้บุคลากรมีประสิทธิภาพในการทำงานสูงขึ้น และทันกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีต่าง ๆ ตลอดจนสามารถใช้การฝึกอบรมกับการพัฒนาทักษะด้านอ่อน (Soft Skill or Soft Side) ให้กับบุคลากรในองค์กร เช่น ทัศนคติ ความฉลาดทางอารมณ์ หรือภาวะความเป็นผู้นำ เป็นต้น เพื่อสร้างและปรับแนวคิด ไปสู่การเปลี่ยนแปลงค่านิยมและพฤติกรรมในการทำงาน และการร่วมกันทำงานเป็นทีมอย่างมีความสุขได้


วิทยากรภายในองค์กรและ/หรือหัวหน้าตามสายปฏิบัติงานที่ต้องรับผิดชอบฝึกอบรมพนักงานให้มีประสิทธิภาพ ควรมีการวางแผนและเตรียมการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ (Systematic Training) มีความสามารถในการนำเสนอหรือถ่ายทอดอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีคุณสมบัติที่ดีในการเป็นวิทยากร และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของวิทยากร หรือเรียกว่ามี “Mindset of Trainer” ที่ถูกต้องต่อวิชาชีพวิทยากรฝึกอบรม
วิทยากรได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เน้นทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน บรรยากาศการเรียนที่เป็นกันเอง
เมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรม

การเป็นวิทยากรภายในองค์กรอย่างมืออาชีพ


ท่านสามารถค้นหาหลักสูตรการเป็นวิทยากรภายในองค์กรอย่างมืออาชีพ

หลักการและเหตุผล


การสร้างวิทยากรภายในองค์กรเป็นสิ่งสําคัญที่แต่ละองค์กรจะต้องสร้างขึ้น เพราะวิทยากรภายใน เป็นการสร้างผู้เชี่ยวชาญ และสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับบุคลากร เช่น การปฏิบัติงานภายในองค์กรซึ่ง วิทยากรภายในจะวัฒนธรรม ระบบงาน และทราบถึงปัญหาและเหตุปัจจัยต่าง ๆ เป็นอย่างดี วิทยากรภายในจึง สามารถจัดการเนื้อหา ในการอบรมได้ตรงตามเป้าหมาย รวมทั้งการสร้างวิทยากรภายในสามารถลดค่าใช้จ่ายใน การจัดการอบรม แทนการสรรหาวิทยากรภายนอกเพื่อเข้ามาอบรม หลักสูตรวิทยากรภายในด้านความปลอดภัย เป็นหลักสูตรส่งเสริมความรู้ ทักษะ ที่สําคัญในการเป็นวิทยากร ได้อย่างมีประสิทภาพ

วัตถุประสงค์
1. ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจในการเป็นวิทยากรภายในด้านความปลอดภัย
2. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ต่อบทบาทการเป็นวิทยากรภายในด้าน ความปลอดภัย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้อบรมสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามหลักการ และเทคนิคการวิทยากร
2. ผู้อบรมสามารถนําความรู้ไปใช้ในการบริหาร จัดการด้านการออกแบบ และการจัดการเรียนรู้ ด้านความปลอดภัยได้ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบวิทยากรภายในด้านความปลอดภัย

รูปแบบการฝึกอบรม
1. เน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Theory and experience)
2. เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมเกมและภาพยนตร์ (Game and movie activities)
3. เน้นกระบวนการสร้างสรรค์การเรียนรู้ (Constructive process of learning)
4. เน้นการเรียนรู้แบบAction Learning ฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากร (Role Play & Commentator)

การเป็นวิทยากรภายในองค์กรอย่างมืออาชีพข้อมูลที่เป็นประโยชน์สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันที่อบรม1. เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
( ฉบับจริง )
2. บัตรประชาชน/ใบขับขี่
( เพื่อตรวจสอบรายชื่อ )
3. โทรศัพท์มือถือ
( เพื่อทำข้อสอบแบบออนไลน์ )

สิ่งที่ได้รับหลังผ่านการอบรมเมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรม
หรือใบเซอร์ อย่างเป็นทางการ 1 ฉบับ/ท่าน

บัตรประจำตัวผู้ผ่านการอบรมทางศูนย์อบรมของเรามีบัตรประจำตัว
สำหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบ
ชำระค่าบัตรเพียง 250 บาท/ท่าน

บรรยากาศการอบรม


บรรยากาศการอบรม เน้นทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริง
ในห้องเรียน ในบรรยากาศการเรียนที่เป็นกันเอง เนื้อหาเข้มข้น
และสามารถนำไปใช้ได้จริงในการทำงาน


หลักสูตรยอดนิยมบริการ inhouse public training

IN-HOUSE TRAINING

เราพร้อมให้คำปรึกษา
และมอบคำแนะนำหลักสูตรดีๆให้กับคุณ

โทร 091-2345669, 063-2681079, 097-2370949

เรามีบริการอาหารกลางวันและขนมเบรคให้ผู้เข้าอบรม
เฉพาะผู้ที่เข้ารับการอบรมในรูปแบบ Public Training


บริการดี อาหารอร่อย เมนูอาหารหลากหลาย กับบรรยากาศที่ดูสบายตาเหมือนได้มาพักผ่อน
พร้อมเจ้าหน้าที่ ยินดีให้บริการตลอดรับบริการให้เช่าสถานที่ อบรม-สัมมนา ประชุม, งานมงคล อื่นๆ

อาหาร
อาหาร
อาหาร
อาหาร
อาหาร
อาหาร
อาหาร
อาหาร

ตัวอย่างลูกค้าเพียงบางส่วนของเราบริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย