ตรวจสภาพสิ่งแวดล้อม-เซฟตี้อินไทย
อบรมหลักสูตรฟรี 2567          คลิกที่นี่

การสำรวจสภาพแวดล้อมในการทำงาน เบื้องต้น
(Walk Though Survey)


เป็นการสำรวจสภาพพื้นที่การทำงาน และลักษณะการทำงาน เพื่อชี้บ่งสภาพแวดล้อมในการทำงานประเภทใดที่อาจเป็นสิ่งคุกคาม ทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่


 • สภาพแวดล้อมทางเคมี
 • สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
 • สภาพแวดล้อมทางชีวภาพ
 • สภาพแวดล้อมทางการยศาสตร์ (Ergonomics)
 • สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
 • สภาพแวดล้อมทางชีวภาพ

เพื่อกำหนดพื้นที่การทำงาน สภาพแวดล้อมในการทำงานและพารามิเตอร์แต่ละประเภท จำนวนตัวอย่าแบบงพื้นที่ (Area Simple) และตัวอย่างที่ตัวบุคคล (Personal Simple) ที่จะดำเนินการตรวจวัดและประเมินผลเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดตามกฎหมาย, มาตรฐานของสถาบันหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น OSHA, NIOSH, ACGIH

การตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน
(Working Environmental)


ดำเนินงานตามหลักวิชาการด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม โดยการสำรวจสภาพแวดล้อมในการทำงานเบื้องต้นเพื่อค้นหาสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กำหนดให้มีการตรวจวัด, วิเคราะห์และประเมินผลเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมายหรือมาตรฐานตามข้อแนะนำของสถาบันหรือองค์กรที่เป็นที่ยอมรับ จัดทำรายงานให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะเพื่อการควบคุมป้องกันต่อไป สภาพแวดล้อมในการทำงาน ได้แก่


ความร้อน (Heat Stress)

ตรวจวัดด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีคุณลักษณะตามมาตรฐาน ISO 7243 ISO 8996

แสงสว่าง (Light)

ตรวจวัดค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่างบริเวณพื้นที่ทั่วไปและบริเวณการผลิตภายในสถานประกอบกิจการ

เสียง (Noise)

ตรวจวัดเพื่อประเมินระดับเสียงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการได้ยินของผู้ปฏิบัติงาน

สารเคมี (Chemical Agents)

การตรวจวัดเพื่อประเมินปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีในสภาพแวดล้อม

การตรวจวัดด้านชีวภาพ


การตรวจวิเคราะห์ปริมาณจุลินทรีย์ในอากาศ


การตรวจวัดและประเมินคุณภาพอากาศภายในอาคาร
(Indoor Air Quality)


คุณภาพอากาศภายในอาคารที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลกระทบกับสุขภาพอนามัย หรือเกิดอาการเจ็บป่วยของผู้ใช้อาคารจำเป็นจะต้องมีการบริหารจัดการเพื่อควบคุมคุณภาพอากาศภายในอาคารอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ พารามิเตอร์ที่ใช้เป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพอากาศในอาคาร ได้แก่


อุณหภูมิ

อุณหภูมิ

ความชื้นสัมพัทธ์

ความชื้นสัมพัทธ์

ความเร็วลม

ความเร็วลม

ปริมาณความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์

ปริมาณความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)

ปริมาณความเข้มข้นของคาร์บอนมอนอกไซด์

ปริมาณความเข้มข้นของคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)

ปริมาณความเข้มข้นของฟอร์มาลดีไฮด์

ปริมาณความเข้มข้นของฟอร์มาลดีไฮด์ (Formaldehyde)

ปริมาณความเข้มข้นของไอระเหยอินทรีย์ทั้งหมด

ปริมาณความเข้มข้นของไอระเหยอินทรีย์ทั้งหมด (TVOC)

ปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละอองอนุภาคขนาดเล็ก

ปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละอองอนุภาคขนาดเล็ก 2.5 ไมครอน (PM2.5), 10 ไมครอน (PM10)

ปริมาณแบคทีเรียรวมในอากาศ

ปริมาณแบคทีเรียรวมในอากาศ

ปริมาณเชื้อรารวมในอากาศ

ปริมาณเชื้อรารวมในอากาศปริมาณความเข้มข้นของไนโตรเจนไดออกไซด์(NO2)

ปริมาณความเข้มข้นของไนโตรเจนไดออกไซด์(NO2)

ปริมาณความเข้มข้นของโอโซน (O3)
ปริมาณไรฝุ่น (สารก่อภูมิแพ้)
อื่น ๆพารามิเตอร์พิเศษเฉพาะพื้นที่


การประเมินสภาพการทำงานด้านการยศาสตร์ (Ergonomics)


เพื่อประเมินสภาพการทำงานในลักษณะงานต่าง ๆ ทั้งงานในสำนักงาน,ในกระบวนการผลิตหรือกระบวนการทำงานที่มีท่าทางการทำงาน, การใช้ส่วนของร่างกายทำงานไม่เหมาะสมและต่อเนื่องที่อาจทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้ทำงาน เช่น เกิดการเมื่อยตัว, บาดเจ็บกล้ามเนื้อ, เกิดภาระบาดเจ็บสะสมจากการทำงาน เป็นต้น รูปแบบการประเมินพิจารณาให้เหมาะสมกับลักษณะการทำงาน ได้แก่


แบบประเมินท่าทางร่างกายส่วนบน

แบบประเมินท่าทางร่างกายส่วนบน RULA
(Rapid Upper Limb Assessment)

แบบประเมินท่าทางร่างกายทั้งลำตัว

แบบประเมินท่าทางร่างกายทั้งลำตัว REBA
(Rapid Entire Body Assessment)

แบบประเมินความเสี่ยงในการทำงานกับคอมพิวเตอร์

แบบประเมินความเสี่ยงในการทำงานกับคอมพิวเตอร์
(A proposed RULA for computer users)

แบบประเมินความเสี่ยงในการทำงานกับคอมพิวเตอร์

แบบประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ด้วยวิธีการ ROSA
(Rapid Offices Strain Assessment)

การตรวจวัดและประเมินสภาพการทำงานในสถานที่อับอากาศ
(Inspection&Evaluation in Confine Spaces)


เพื่อตรวจวัดและประเมินสภาพอากาศในที่อับอากาศและลักษณะการทำงานที่อาจเป็นอันตรายต่อร่างกายและชีวิตของผู้ปฏิบัติงาน โดยการตรวจประเมิน

 • การเตรียมความพร้อมของการทำงานในที่อับอากาศ
 • ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 • การตรวจวัดปริมาณออกซิเจน
 • การตรวจวัด % การระเบิด (% LEL)
 • การตรวจวัด % ก๊าซที่ทำให้เกิดการระเบิด
 • สภาพแวดล้อมทางชีวภาพ

การประเมินผลเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ. 2547, มาตรฐานตามข้อกำหนด ของ OSHA หรือตามข้อเสนอแนะของ NIOSH

การตรวจวัดและประเมินระบบระบายอากาศและห้องสะอาด


เพื่อประเมินระบบระบายอากาศในพื้นที่การทำงานจัดไว้ให้เหมาะสมมีประสิทธิภาพเพียงพอแต่ละลักษณะงานอย่างไร โดยการตรวจวัดและประเมินระบบระบายอากาศ (Ventilation)

การระบายอากาศโดยทั่วไปในพื้นที่การทำงาน, ตรวจวัดความเร็วลมเฉลี่ย, ทิศทางการไหลของอากาศ
ตรวจวัดและประเมินประสิทธิภาพของระบบระบายอากาศเฉพาะแห่ง (Local Exhaust Ventilation), ความเร็วลมหน้า Hood, ใน Duct, อัตราการไหลของอากาศ
ตรวจวัดและประเมินอัตราการไหลเวียนอากาศ (Air Change per Hour) ในพื้นที่การทำงาน
ตรวจวัดและประเมินประสิทธิภาพของตู้ดูดควัน (Fume Hood) ในห้องปฏิบัติการ

การประเมินผลเปรียบเทียบกับมาตรฐาน ภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522, มาตรฐานตามข้อเสนอแนะของ ASHRAE, มาตรฐานตามข้อกำหนดของ OSHA และสถาบันหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องห้องสะอาด (Clean Room)

ตรวจวัดและประเมินระดับความสะอาดของห้องสะอาด (Clean Room)
ตรวจสอบการไหลเวียนของลมสะอาด (Airflow Tests)
ตรวจสอบอนุภาคฝุ่นและมวลสารภายในห้องสะอาด (Cleanliness Classification Tests)
ตรวจสอบแรงดันอากาศภายในห้องสะอาด (Room Pressurization Test)
ตรวจสอบอุณหภูมิและความชื้นภายในห้องสะอาด (Temperature and Humidity Test)

มาตรฐานที่ใช้ประเมินคุณลักษณะของห้องสะอาด มาตรฐาน Federal Standard 209E เช่น Class 100, 1000, 10,000, 100,000
มาตรฐาน ISO Standard 14644-1 เช่น ISO Class 5, 6, 7, 8

ระบบระบายอากาศ

การตรวจวัดและประเมินคุณภาพบรรยากาศทั่วไป


การตรวจวัดและประเมินคุณภาพบรรยากาศทั่วไปเพื่อการเฝ้าระวัง


เสียงรบกวน

เสียงรบกวน

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง(Leq 24 Hour) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ระดับเสียงของยานพาหนะ

ระดับเสียงของยานพาหนะ

ระดับเสียงของยานพาหนะ

ปริมาณความเข้มข้นฝุ่นละออง

ปริมาณความเข้มข้นฝุ่นละออง

ขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP), ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10),ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)

ปริมาณสารมลพิษทางอากาศ

ปริมาณสารมลพิษทางอากาศ

ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนไดซัลไฟด์,ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์,ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ , ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์, ก๊าซโอโซน

ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile Organic Compounds)

ตามประกาศกรมควงคุมมลพิษ เช่น อะซิทัลดีไฮด์ อะครอลีน,อะคริโลไนไตรล์,เบนซีนคลอโรฟอร์มและอื่น ๆ

การตรวจวัดและประเมินปริมาณสารเจือปนในอากาศ

การตรวจวัดและประเมินปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน


สารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน โดยออกจากปล่อง หรือช่อง หรือท่อระบายอากาศของโรงงานไม่ว่าจะผ่านระบบบำบัดหรือไม่ก็ตาม

การตรวจวัดใช้วิธีการที่องค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา(United States Environmental Protection Agency: US-EPA)กำหนดไว้ หรือใช้วิธีตามมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ

ปริมาณสารเจือปนที่การตรวจวัดและประเมิน ได้แก่

 • ฝุ่นละออง(Total Suspended Particulate: TSP)
 • โลหะ พลวง (Antimony), สารหนู (Arsenic), ทองแดง (Copper), ตะกั่ว (Lead), ปรอท (Mercury)
  ก๊าซ คลอรีน (Chlorine), ไฮโดรเจนคลอไรด์ (Hydrogen chloride), กรดกำมะถัน (Sulfuric acid), คาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon Monoxide), ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide), ออกไซด์ของไนโตรเจน (Oxides of - Nitrogen)
 • สารระเหยอินทรีย์ ไซลีน (Xylene), ครีซอล (Cresol), และอื่น ๆ
 • การตรวจค่าความทึบแสง (Opacity)
 • การตรวจสอบคุณภาพน้ำ  ตรวจสอบคุณภาพน้ำบริโภค ตามข้อกำหนดของกฎหมายหรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น


  การตรวจสอบคุณภาพน้ำ
  ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค

  ตามผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค

  น้ำดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

  น้ำดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

  น้ำบาดาลที่ใช้บริโภค

  น้ำบาดาลที่ใช้บริโภค

  มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาดื่มได้สของกรมอนามัย

  ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาดื่มได้สของกรมอนามัย  การตรวจสอบประกอบด้วยคุณลักษณะและดัชนีคุณภาพน้ำที่กำหนดแตกต่างกันไป เช่น  ทางกายภาพ

  สี (Color), รส (Taste), กลิ่น (Odour),ความขุ่น (Turbidity), ความเป็นกรด-ด่าง (pH)

  ทางเคมี

  ปริมาณสารทั้งหมด,คราบกระด้างทั้งหมด,โลหะและสารเป็นพิษ

  ทางจุลชีววิทยา

  Standard Plate Count, MPN, E.coli, Coliform Bacteria, Disease-causing Bacteria  ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งตามข้อกำหนดของกฎหมายหรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น  มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม

  มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม

  มาตรฐานน้ำทิ้งลงบ่อน้ำบาดาล

  มาตรฐานน้ำทิ้งลงบ่อน้ำบาดาล

  มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

  มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

  มาตรฐานน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร

  มาตรฐานน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร

  มาตรฐานควบคุมการระเหยน้ำทิ้งจากสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง

  มาตรฐานควบคุมการระเหยน้ำทิ้งจากสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง

  มาตรฐานน้ำทิ้งจากแหล่งเฉพาะอื่น

  มาตรฐานน้ำทิ้งจากแหล่งเฉพาะอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด  การตรวจสอบประกอบด้วยคุณลักษณะและดัชนีคุณภาพน้ำที่กำหนดแตกต่างกันไปแต่ละมาตรฐาน  ทางกายภาพ

  ความเป็นกรด-ด่าง (pH), อุณหภูมิ (Temperature),สี (Color)

  ทางเคมี

  ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด,ของแข็งแขวงลอยทั้งหมด,ปริมาณตะกอนหนัก,BOD,ซัลไฟด์,ไซยาไนด์,น้ำมันและไขมัน,TKN,โลหะหนัก

  ทางจุลชีววิทยา

  Total Coliform Bacteria, Fecal Coliform Bacteria

  มาตรฐานระดับสากล


  ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้เป็นหน่วยฝึกอบรมด้านความปลอดภัยฯ เลขที่ใบอนุญาต จป. ๖๓ ๐๑๑

  รับรองจากกรมสวัสดิการ

  ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้เป็นหน่วยฝึกอบรมด้านความปลอดภัยฯ เลขที่ใบอนุญาต จป. ๑๓-๖๖-๐๐๖

  ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 จากสถาบันรับรองฯ URS

  ใบรับรองมาตรฐานระบบ

  ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 จากสถาบันรับรองฯ URS

  ใบรับรองการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

  เอกสารการรับรอง

  บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จํากัด ได้รับใบรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานและระดับบริหาร เลขที่ ๑๓-๖๖-๐๐๖ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

  อบรมอินเฮ้าส์

  เราพร้อมให้คำปรึกษา และออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมให้สอดคล้องกับงบประมาณให้กับคุณ

  อบรมหลักสูตร Inhouse


  อบรมอินเฮ้าส์ In house อบรมจปอินเฮ้าส์ พร้อมให้บริการแล้ว 77 จังหวัด ทั่วไทย

  อบรมจปหัวหน้างานอินเฮ้าส์

  อบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานอินเฮ้าส์

  อบรมจปบริหารอินเฮ้าส์

  อบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารอินเฮ้าส์

  อบรมจปเทคนิคอินเฮ้าส์

  อบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคอินเฮ้าส์

  อบรมคปออินเฮาส์

  อบรมคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงานอินเฮ้าส์

  อบรมหลักสูตรอื่นๆ

  อบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัยอื่นๆ

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  เราพร้อมให้คำปรึกษา
  และมอบคำแนะนำหลักสูตรดีๆให้กับคุณ โทร 033-166121

  บทความที่เกี่ยวข้อง


  อัปเดตวิธีการวัดระดับเสียงการรบกวน2567 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

  อัปเดต! วิธีการวัดระดับเสียงการรบกวน2567 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

  อัปเดตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการวัดระดับเสียงการรบกวน 2567ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 กรมโรงงานอุตสาหรรม ได้ประกาศอัปเดต เรื่อง วิธีการวัดระดับเสียงการรบกวนระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ.256

  ประกาศกสร.หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการฝึกอบรมผู้บริหารหัวหน้างานและลูกจ้าง ฉ.2

  ประกาศกสร.หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการฝึกอบรมผู้บริหารหัวหน้างานและลูกจ้าง ฉ.2

  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมผู้บริหาร หัวหน้างานและลูกจ้างด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ฉบับที่ ๒)          โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มคร

  content หน้าฝน อันตรายจากหน้าฝน โรคที่มากับหน้าฝน 2566 โรคที่มากับหน้าฝน วิธีป้องกัน

  ความปลอดภัยในการทำงานในหน้าฝนที่ทุกคนต้องรู้

  หน้าฝนเป็นช่วงเวลาที่มีสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้รวดเร็ว ซึ่งอาจมีผลต่อความปลอดภัยในสถานที่ทำงานได้ การปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญในช่วงหน้าฝนเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นหน้าฝนเป็นช่วงเวลาที่มีสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงได

  การตรวจสอบถังดับเพลิงเบื้องต้น

  การตรวจสอบถังดับเพลิงเบื้องต้น ตามกฎหมาย

  การตรวจสอบถังดับเพลิงเบื้องต้น ตามกฎกระทรวง 2566ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. 2552ประกาศกฎกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการป้องกันระงับอัคคีภัยในโรงงาน 2552.pdfโดยตามประกาศกฎกระทรวงนี้ได้บอกเรื่องการตรวจสอบ ทดสอบ และ

  ไซยาไนด์

  ไซยาไนด์ สารเคมีอันตราย

  ไซยาไนด์ (Cyanide)          เป็นสารเคมีที่มีสูตรเคมีชนิดหนึ่ง เป็นสารพิษที่สามารถกระทำให้เกิดการขาดออกซิเจนในเซลล์ของร่างกาย มีไซยาไนด์ธรรมชาติอยู่ในพืชบางชนิด เช่น มันฝรั่ง มันสำปะหลัง และมะเขือเทศโพด แต่ไซยาไนด์ที่มีผลกระทบต่อร่างกายมนุษย์เป็นพิษ เ

  28 เมษายน วันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากล

  28 เมษายน วันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากล

  28 เมษายน “วันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากล”วันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากล (World Day for Safety and Health at Work) เป็นวันที่ถูกกำหนดขึ้นโดยองค์การแรงงานโลก (ILO) เพื่อเน้นให้ความสำคัญกับการป้องกันอุบัติเหตุและการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นในสถานที่ทำงาน โดยวันนี้จะเป็นโอกาส

  ฮีทสโตรก

  อันตรายถึงชีวิตกับอาการฮีทสโตรกที่มากับความร้อน

  ฮีทสโตรก (Heat stroke)          เป็นภาวะที่เกิดจากการเผาผ่านของร่างกายเกินกว่าจะสามารถควบคุมอุณหภูมิร่างกายได้ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในบุคคลที่อยู่ในสภาวะอากาศร้อนและอบอุ่นนานๆ เช่นการทำงานภายในอาคารที่ไม่มีระบบเครื่องปรับอากาศ การออกกำลังกายหนักๆ ในอากา

  เครื่องหมายจราจร

  เครื่องหมายจราจรป้ายที่คุณต้องรู้! เพื่อการขับขี่ปลอดภัย

  เครื่องหมายจราจร เป็นสิ่งที่หลายคนคุ้นเคยและพบเห็นบนท้องถนนกันอย่างแน่นอน  เครื่องหมายป้ายเตือน และความหมายของเครื่องหมายจราจรทั้งหมด เป็นสิ่งบ่งบอกความสำคัญของป้ายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติอย่างถูกต้อง และขับขี่อย่างปลอดภัย ซึ่งอาจจะมี

  ซ๊เซียม137; สารกัมมันตรังสี;

  ซีเซียม-137 สารกัมมันตรังสี อันตรายแค่ไหน

  ซีเซียม-137 สารกัมมันตรังสี อันตรายแค่ไหนซีเซียม-137 (Cs-137) เป็นธาตุกึ่งโลหะที่มีระยะเวลาครึ่งชีวิตยาวนาน โดยมาจากการแยกซีเซียม-137 จากแร่ Uranium-235 ในกระบวนการเผาไหม้เชิงนิวเคลียร์ และมักจะใช้เป็นแหล่งกำเนิดรังสีในงานวิจัย และการแพร่กระจายรังสีในการเจาะเจ

  วิธีการอ่านป้ายสัญลักษณ์ที่ติดบนภาชนะบรรจุสารเคมีและวัตถุอันตราย

  วิธีการอ่านป้ายสัญลักษณ์ที่ติดบนภาชนะบรรจุสารเคมีและวัตถุอันตราย

  ไขข้อสงสัย! ป้ายสัญลักษณ์ที่ติดบนภาชนะบรรจุสารเคมีและวัตถุอันตราย บ่งบอกถึงอะไร?หลายๆคนคงเคยเห็น สัญลักษณ์ แล้วเวลาขับรถบนท้องถนน หรืออาจจะเห็นตามขวดสารเคมีต่างๆ ซึ่งสัญลักษณ์เหล่านี้คือ "สัญลักษณ์ แสดงความเป็นอันตราย" นั่นเอง แต่! เคยสงสัยไหม

  ฝุ่น PM 2.5 ภัยร้ายใกล้ตัวเรา

  ฝุ่น PM 2.5 ภัยร้ายใกล้ตัวเรา

   ฝุ่นละออง (Particle Matter) หมายถึง อนุภาคของแข็งหรือหยดละอองของเหลวที่แขวนลอยในบรรยากาศ ซึ่งมีขนาดแตกต่างกันตั้งแต่ 100 ไมครอนลงมา เกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติ และเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ บางชนิดมีขนาดใหญ่จนมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เช่น ฝุ่นจากโรงโม่ห

  สรุปประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานหลักสูตรการฝึกอบรมจป. คุณสมบัติวิทยากร

  สรุป หลักสูตรการฝึกอบรมจป.คุณสมบัติวิทยากรตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

  สรุป หลักสูตรคุณสมบัติวิทยากรและการฝึกอบรมจป. ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน          จาก ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรม คุณสมบัติวิทยากร และการดำเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ในการทำงานระดับหัวหน้า

  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรม คุณสมบัติวิทยากร และการดำเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ในการทำงานระดับหัวหน้างานและระดับบริหาร 2566

  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน - หลักสูตร คุณสมบัติวิทยากร และการฝึกอบรมจป

  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรม คุณสมบัติวิทยากร และการดำเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ในการทำงานระดับหัวหน้างานและระดับบริหาร           โดยที่ กฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร

  อยากเป็นจป.วิชาชีพ

  อยากเป็นจป.วิชาชีพต้องทำอย่างไร ?

  ตามที่ กฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานบุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการพ.ศ. 2565เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพต้องมีคุณสมบัติเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้1.เค

  หน้าที่จป.บริหาร 2565

  หน้าที่จป.บริหารตามกฎกระทรวง 2565 มีอะไรบ้าง

  ตามที่ กฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานบุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการพ.ศ. 2565จป.บริหาร หรือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหาร คือ ลูกจ้างที่ นายจ้างแต่งตั้งให้ปฏิบัต

  หน้าที่จป.เทคนิค2565

  หน้าที่จป.เทคนิคตามกฎกระทรวง 2565 มีอะไรบ้าง

  ตามที่ กฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานบุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการพ.ศ. 2565"เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน" หมายความว่า ลูกจ้างซึ่งนายจ้างแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ เป็นเจ้า

  อัปเดตกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยพ.ศ. 2565,สรุปกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยพ.ศ. 256,นายจ้างต้องรู้กฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน,นายจ้างต้องรู้ต้องทำกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน,สรุป การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย2565,สรุป การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย2565-2566,หมวด1เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน,สรุปหมวด1เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน,สรุปหมวด1เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน2565,นายจ้างต้องทำอะไรบ้างในกฎกระทรวงการจัดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

  นายจ้างต้องรู้นายจ้างต้องทำในกฎกระทรวงการจัดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

  นายจ้างต้องรู้!สิ่งที่นายจ้างต้องทำในกฎกระทรวงเรื่อง การจัดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ.2565อัปเดตกฎกระทรวง หมวดที่ 1หมวด1เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน     

  หน้าที่ จป.หัวหน้างาน 10 ข้อ,จป.หัวหน้างาน คุณสมบัติ,บทบาทหน้าจป.หัวหน้างาน,อบรมจปหัวหน้างาน,จป.หัวหน้างาน คุณสมบัติ,หน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน,หน้าที่จป.หัวหน้างานใหม่ล่าสุด,หน้าที่จป.หัวหน้างานตามกระทรวงล่าสุด

  อัปเดตหน้าที่จปหัวหน้างานหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างานตามกฎกระทรวง65

  อัปเดตหน้าที่จป.หัวหน้างานหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างานตามกฎกระทรวงล่าสุด2565อัปเดตหน้าที่จป.หัวหน้างานหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างานตามกฎกระทรวงล่าสุด 2565           ข้อ 9 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหน้างานมีหน

  กฎกระทรวงราชกิจจานุเบกษา,กฎกระทรวงการจัดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน2565,กฎกระทรวงการจัดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานล่าสุด,ท้ายบัญชีกฎกระทรวงเพิ่มสถานประกอบกิจการเป็น64แห่ง,กฎกระทรวงจัดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยดำเนินการด้านความปลอดภัยจาก 14 แห่งเพิ่มเป็น 64 แห่ง,อบรมจป.ตามกฎหมาย, สถานประกอบกิจการที่ต้องจัดให้มีการดำเนินการ2565, สถานประกอบกิจการที่ต้องจัดให้มีการดำเนินการเพิ่มเป็น64แห่ง

  ไม่ใช่แค่โรงงานนะที่จะต้องมีจป.อัปเดตตามบัญชีท้ายกฎกระทรวง 2565

  สถานประกอบกิจการใดบ้าง ที่ต้องจัดให้มีจป.หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานอัปเดตตามบัญชีท้ายกฎกระทรวง 2565 เช็คได้ที่บทความนี้จป คืออะไร จป หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานนั้นถือได้ว่าเป็นตำแหน่งที่ต้องแต่งตั้งตามกฎหมาย ซึ่งเป็นกฎกร

  กฎการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานในสถานประกอบกิจการ2565,กฎกระทรวงเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยล่าสุด2565

  กฎกระทรวงการจัดให้มีจป.ในสถานประกอบกิจการ หน่วยงาน หรือคณะบุคคล 2565

  ประกาศกฎกระทรวงเรื่อง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานบุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคล เพื่อดำเ&

  หน้าที่ของ จป., เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จป. คือ, หน้าที่ของ จ ป, บทบาทหน้าที่ของจป., หน้าที่จป.ทุกระดับ,

  หน้าที่จป.ต่างๆมีอะไรบ้าง

  บทบาทเเละหน้าที่ของจป.เเต่ละจป.มีอะไรบ้างนะอัปเดตใหม่ล่าสุด!!!หน้าที่ของ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับต่างๆ ตามกฎกระทรวง เรื่อง กฎกระทรวงการจัดให้มีจป.ในสถานประกอบกิจการ หน่วยงาน หรือคณะบุคคล 2565จป.วิชาชีพ (The safety officer in professional level)ตรวจสอบและเส

  ผู้เฝ้า ระวังไฟ, ถังดับ เพลิง, ประเภท ถังดับเพลิง,อันตรายจาก อัคคี,

  รู้หรือไม่!?ใช้ถังดับเพลิงถูกประเภทช่วยลดการสูญเสียจากเหตุเพลิงไหม้

  รู้หรือไม่!?ใช้ถังดับเพลิงถูกประเภทช่วยลดการสูญเสียจากเหตุเพลิงไหม้ปัจจัยการเกิดของไฟ     หมายถึง ไฟเกิดจากการรวมตัวขององค์ประกอบ 3 ประการ ที่รวมตัวกันจนได้สัดส่วน1.เชื้อเพลิง (FUEL) คือ สิ่งที่ติดไฟและลุกไหม้ได้2.ความร้อน (HEAT) คือ ความร้อนที่เหมาะสมแล

  กฎกระทรวงว่าด้วยการรายงานผลการปฏิบัติการตามกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๔

  กฎกระทรวงว่าด้วยการรายงานผลการปฏิบัติการตามกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๔

  กฎกระทรวงว่าด้วยการรายงานผลการปฏิบัติการตามกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๔          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๙ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติ โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรร

  วิธีสวมใส่สายรัดนิรภัยชนิดเต็มตัว ป้องกันการตกจากที่สูง

  วิธีสวมใส่สายรัดนิรภัยชนิดเต็มตัว

  อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง(Fall Protection Devices)การทำงานในที่สูง เช่น งานก่อสร้าง งานทำความสะอาด งานไฟฟ้า จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง ได้แก่เข็มขัดนิรภัย ประกอบด้วยตัวเข็มจัด และเชือกนิรภัย ตัวเข็มขัด ทำด้วยหนังเส้นใยจากฝ้าย และใยสังเครา

  12 พฤศจิกายน วันจป. safety is safety day

  12 พฤศจิกายน วันจป.

  12 พฤศจิกายนวันจป. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน          ย้อนกลับไปเมื่อ 38 ปีที่แล้ว ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2528 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2528 โดยข้อกฎหมายดังกล่าวได้กำหนดให้สถานประก

  ความปลอดภัยในการทำงานกับนั่งร้านและค้ำยัน กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการ ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับนั่งร้านและค้ำยัน พ.ศ.2564 อัปเดต โทรโข่ง การ์ตูนเด็กผู้ชายใส่หมวก กฎกระทรวง2564 การทำงานนั่งร้าน 2564

  กฎกระทรวงการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้านและค้ำยัน

  กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้านและค้ำยัน พ.ศ. ๒๕๖๔          นั่งร้าน คือ โครงสร้างชั่วคราวที่ใช้ในงานก่อสร้าง และงานซ่อมแซม สำหรับให้ผู้ปฏิบัติงานขึ้นไป ก่อส

  บริการ inhouse public training

  ไม่พลาดโปรโมชั่นพิเศษก่อนใคร
  ไม่พลาดโปรโมชั่นพิเศษก่อนใคร
  ตัวอย่างลูกค้าเพียงบางส่วนของเรา  บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
  บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
  บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
  บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
  บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
  บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
  บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
  บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
  บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
  บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
  บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
  บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
  บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
  บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
  บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
  บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
  บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
  บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
  บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
  บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
  บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
  บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
  บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
  บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
  ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai