ตรวจสภาพสิ่งแวดล้อม-เซฟตี้อินไทย
อบรมหลักสูตรฟรี 2566          คลิกที่นี่

การสำรวจสภาพแวดล้อมในการทำงานเบื้องต้น
(Walk Though Survey)


เป็นการสำรวจสภาพพื้นที่การทำงานและลักษณะการทำงาน เพื่อชี้บ่งสภาพแวดล้อมในการทำงานประเภทใดที่อาจเป็นสิ่งคุกคาม ทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่


 • สภาพแวดล้อมทางเคมี
 • สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
 • สภาพแวดล้อมทางชีวภาพ
 • สภาพแวดล้อมทางการยศาสตร์ (Ergonomics)
 • สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
 • สภาพแวดล้อมทางชีวภาพ

เพื่อกำหนดพื้นที่การทำงาน สภาพแวดล้อมในการทำงานและพารามิเตอร์แต่ละประเภท จำนวนตัวอย่าแบบงพื้นที่ (Area Simple) และตัวอย่างที่ตัวบุคคล (Personal Simple) ที่จะดำเนินการตรวจวัดและประเมินผลเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดตามกฎหมาย, มาตรฐานของสถาบันหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น OSHA, NIOSH, ACGIH

การตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน
(Working Environmental)


ดำเนินงานตามหลักวิชาการด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม โดยการสำรวจสภาพแวดล้อมในการทำงานเบื้องต้นเพื่อค้นหาสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กำหนดให้มีการตรวจวัด, วิเคราะห์และประเมินผลเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมายหรือมาตรฐานตามข้อแนะนำของสถาบันหรือองค์กรที่เป็นที่ยอมรับ จัดทำรายงานให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะเพื่อการควบคุมป้องกันต่อไป สภาพแวดล้อมในการทำงาน ได้แก่

ความร้อน (Heat Stress)
ตรวจวัดด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีคุณลักษณะตามมาตรฐาน ISO 7243 ISO 8996
แสงสว่าง (Light)
ตรวจวัดค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่างบริเวณพื้นที่ทั่วไปและบริเวณการผลิตภายในสถานประกอบกิจการ
เสียง (Noise)
ตรวจวัดเพื่อประเมินระดับเสียงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการได้ยินของผู้ปฏิบัติงาน
สารเคมี (Chemical Agents)
การตรวจวัดเพื่อประเมินปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีในสภาพแวดล้อม

การตรวจวัดด้านชีวภาพ


การตรวจวิเคราะห์ปริมาณจุลินทรีย์ในอากาศ

การตรวจวัดและประเมินคุณภาพอากาศภายในอาคาร
(Indoor Air Quality)


คุณภาพอากาศภายในอาคารที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลกระทบกับสุขภาพอนามัย หรือเกิดอาการเจ็บป่วยของผู้ใช้อาคารจำเป็นจะต้องมีการบริหารจัดการเพื่อควบคุมคุณภาพอากาศภายในอาคารอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ พารามิเตอร์ที่ใช้เป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพอากาศในอาคาร ได้แก่

อุณหภูมิ
ความชื้นสัมพัทธ์
ความเร็วลม
ปริมาณความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)
ปริมาณความเข้มข้นของคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)
ปริมาณความเข้มข้นของฟอร์มาลดีไฮด์ (Formaldehyde)
ปริมาณความเข้มข้นของไอระเหยอินทรีย์ทั้งหมด (TVOC)
ปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละอองอนุภาคขนาดเล็ก 2.5 ไมครอน (PM2.5), 10 ไมครอน (PM10)
ปริมาณแบคทีเรียรวมในอากาศ
ปริมาณเชื้อรารวมในอากาศ


ปริมาณความเข้มข้นของไนโตรเจนไดออกไซด์(NO2)
ปริมาณความเข้มข้นของโอโซน (O3)
ปริมาณไรฝุ่น (สารก่อภูมิแพ้)
อื่น ๆพารามิเตอร์พิเศษเฉพาะพื้นที่


การประเมินสภาพการทำงานด้านการยศาสตร์ (Ergonomics)


เพื่อประเมินสภาพการทำงานในลักษณะงานต่าง ๆ ทั้งงานในสำนักงาน,ในกระบวนการผลิตหรือกระบวนการทำงานที่มีท่าทางการทำงาน, การใช้ส่วนของร่างกายทำงานไม่เหมาะสมและต่อเนื่องที่อาจทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้ทำงาน เช่น เกิดการเมื่อยตัว, บาดเจ็บกล้ามเนื้อ, เกิดภาระบาดเจ็บสะสมจากการทำงาน เป็นต้น รูปแบบการประเมินพิจารณาให้เหมาะสมกับลักษณะการทำงาน ได้แก่

แบบประเมินท่าทางร่างกายส่วนบน RULA
(Rapid Upper Limb Assessment)
แบบประเมินท่าทางร่างกายทั้งลำตัว REBA
(Rapid Entire Body Assessment)
แบบประเมินความเสี่ยงในการทำงานกับคอมพิวเตอร์
(A proposed RULA for computer users)
แบบประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ด้วยวิธีการ ROSA
(Rapid Offices Strain Assessment)

การตรวจวัดและประเมินสภาพการทำงานในสถานที่อับอากาศ
(Inspection&Evaluation in Confine Spaces)


เพื่อตรวจวัดและประเมินสภาพอากาศในที่อับอากาศและลักษณะการทำงานที่อาจเป็นอันตรายต่อร่างกายและชีวิตของผู้ปฏิบัติงาน โดยการตรวจประเมิน

 • การเตรียมความพร้อมของการทำงานในที่อับอากาศ
 • ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 • การตรวจวัดปริมาณออกซิเจน
 • การตรวจวัด % การระเบิด (% LEL)
 • การตรวจวัด % ก๊าซที่ทำให้เกิดการระเบิด
 • สภาพแวดล้อมทางชีวภาพ

การประเมินผลเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ. 2547, มาตรฐานตามข้อกำหนด ของ OSHA หรือตามข้อเสนอแนะของ NIOSH

การตรวจวัดและประเมินระบบระบายอากาศและห้องสะอาด


เพื่อประเมินระบบระบายอากาศในพื้นที่การทำงานจัดไว้ให้เหมาะสมมีประสิทธิภาพเพียงพอแต่ละลักษณะงานอย่างไร โดยการตรวจวัดและประเมิน


ระบบระบายอากาศ (Ventilation)

การระบายอากาศโดยทั่วไปในพื้นที่การทำงาน, ตรวจวัดความเร็วลมเฉลี่ย, ทิศทางการไหลของอากาศ
ตรวจวัดและประเมินประสิทธิภาพของระบบระบายอากาศเฉพาะแห่ง (Local Exhaust Ventilation), ความเร็วลมหน้า Hood, ใน Duct, อัตราการไหลของอากาศ
ตรวจวัดและประเมินอัตราการไหลเวียนอากาศ (Air Change per Hour) ในพื้นที่การทำงาน
ตรวจวัดและประเมินประสิทธิภาพของตู้ดูดควัน (Fume Hood) ในห้องปฏิบัติการ

การประเมินผลเปรียบเทียบกับมาตรฐาน ภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522, มาตรฐานตามข้อเสนอแนะของ ASHRAE, มาตรฐานตามข้อกำหนดของ OSHA และสถาบันหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องห้องสะอาด (Clean Room)

ตรวจวัดและประเมินระดับความสะอาดของห้องสะอาด (Clean Room)
ตรวจสอบการไหลเวียนของลมสะอาด (Airflow Tests)
ตรวจสอบอนุภาคฝุ่นและมวลสารภายในห้องสะอาด (Cleanliness Classification Tests)
ตรวจสอบแรงดันอากาศภายในห้องสะอาด (Room Pressurization Test)
ตรวจสอบอุณหภูมิและความชื้นภายในห้องสะอาด (Temperature and Humidity Test)

มาตรฐานที่ใช้ประเมินคุณลักษณะของห้องสะอาด มาตรฐาน Federal Standard 209E เช่น Class 100, 1000, 10,000, 100,000
มาตรฐาน ISO Standard 14644-1 เช่น ISO Class 5, 6, 7, 8

การตรวจวัดและประเมินคุณภาพบรรยากาศทั่วไป


การตรวจวัดและประเมินคุณภาพบรรยากาศทั่วไปเพื่อการเฝ้าระวัง

เสียงรบกวน

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง(Leq 24 Hour) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ระดับเสียงของยานพาหนะ

ระดับเสียงของยานพาหนะ

ปริมาณความเข้มข้นฝุ่นละออง

ขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP), ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10),ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)

ปริมาณสารมลพิษทางอากาศ

ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนไดซัลไฟด์,ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์,ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ , ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์, ก๊าซโอโซน

ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile Organic Compounds)

ตามประกาศกรมควงคุมมลพิษ เช่น อะซิทัลดีไฮด์ อะครอลีน,อะคริโลไนไตรล์,เบนซีนคลอโรฟอร์มและอื่น ๆ

การตรวจวัดและประเมินปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน


สารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน โดยออกจากปล่อง หรือช่อง หรือท่อระบายอากาศของโรงงานไม่ว่าจะผ่านระบบบำบัดหรือไม่ก็ตาม

การตรวจวัดใช้วิธีการที่องค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา(United States Environmental Protection Agency: US-EPA)กำหนดไว้ หรือใช้วิธีตามมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ

ปริมาณสารเจือปนที่การตรวจวัดและประเมิน ได้แก่

 • ฝุ่นละออง(Total Suspended Particulate: TSP)
 • โลหะ พลวง (Antimony), สารหนู (Arsenic), ทองแดง (Copper), ตะกั่ว (Lead), ปรอท (Mercury)
  ก๊าซ คลอรีน (Chlorine), ไฮโดรเจนคลอไรด์ (Hydrogen chloride), กรดกำมะถัน (Sulfuric acid), คาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon Monoxide), ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide), ออกไซด์ของไนโตรเจน (Oxides of - Nitrogen)
 • สารระเหยอินทรีย์ ไซลีน (Xylene), ครีซอล (Cresol), และอื่น ๆ
 • การตรวจค่าความทึบแสง (Opacity)
 • การตรวจสอบคุณภาพน้ำ  ตรวจสอบคุณภาพน้ำบริโภค ตามข้อกำหนดของกฎหมายหรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น

  ตามผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค
  น้ำดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
  น้ำบาดาลที่ใช้บริโภค
  ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาดื่มได้สของกรมอนามัย


  การตรวจสอบประกอบด้วยคุณลักษณะและดัชนีคุณภาพน้ำที่กำหนดแตกต่างกันไป เช่น


  ทางกายภาพ
  สี (Color), รส (Taste), กลิ่น (Odour),ความขุ่น (Turbidity), ความเป็นกรด-ด่าง (pH)
  ทางเคมี
  ปริมาณสารทั้งหมด,คราบกระด้างทั้งหมด,โลหะและสารเป็นพิษ
  ทางจุลชีววิทยา
  Standard Plate Count, MPN, E.coli, Coliform Bacteria, Disease-causing Bacteria


  ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งตามข้อกำหนดของกฎหมายหรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น


  มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม
  มาตรฐานน้ำทิ้งลงบ่อน้ำบาดาล
  มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
  มาตรฐานน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร
  มาตรฐานควบคุมการระเหยน้ำทิ้งจากสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
  มาตรฐานน้ำทิ้งจากแหล่งเฉพาะอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด


  การตรวจสอบประกอบด้วยคุณลักษณะและดัชนีคุณภาพน้ำที่กำหนดแตกต่างกันไปแต่ละมาตรฐาน


  ทางกายภาพ
  ความเป็นกรด-ด่าง (pH), อุณหภูมิ (Temperature),สี (Color)
  ทางเคมี
  ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด,ของแข็งแขวงลอยทั้งหมด,ปริมาณตะกอนหนัก,BOD,ซัลไฟด์,ไซยาไนด์,น้ำมันและไขมัน,TKN,โลหะหนัก
  ทางจุลชีววิทยา
  Total Coliform Bacteria, Fecal Coliform Bacteria

  มาตรฐานระดับสากล


  ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ให้เป็นหน่วยฝึกอบรมด้านความปลอดภัยฯ
เลขที่ใบอนุญาต จป. ๖๓ ๐๑๑

  รับรองจากกรมสวัสดิการ

  ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้เป็นหน่วยฝึกอบรมด้านความปลอดภัยฯ เลขที่ใบอนุญาต จป. ๖๓ - ๐๑๑

  ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านระบบบริหารงานคุณภาพ
ISO 9001:2015 จากสถาบันรับรองฯ URS

  ใบรับรองมาตรฐานระบบ

  ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 จากสถาบันรับรองฯ URS

  ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นหน่วยงานฝึกอบรม
จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

  เอกสารการรับรอง

  ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นหน่วยงานฝึกอบรม จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

  อบรมอินเฮ้าส์
  เราพร้อมให้คำปรึกษา และออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมให้สอดคล้องกับงบประมาณให้กับคุณ

  อบรมหลักสูตร Inhouse


  อบรมอินเฮ้าส์ In house อบรมจปอินเฮ้าส์ พร้อมให้บริการแล้ว 77 จังหวัด ทั่วไทย

  อบรมจปหัวหน้างานอินเฮ้าส์

  อบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานอินเฮ้าส์

  อบรมจปบริหารอินเฮ้าส์

  อบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารอินเฮ้าส์

  อบรมจปเทคนิคอินเฮ้าส์

  อบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคอินเฮ้าส์

  อบรมคปออินเฮาส์

  อบรมคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงานอินเฮ้าส์

  อบรมหลักสูตรอื่นๆ

  อบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัยอื่นๆ

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  เราพร้อมให้คำปรึกษา
  และมอบคำแนะนำหลักสูตรดีๆให้กับคุณ

  โทร 033-166121

  บทความที่เกี่ยวข้อง


  ผู้เฝ้า ระวังไฟ, ถังดับ เพลิง, ประเภท ถังดับเพลิง,อันตรายจาก อัคคี,

  รู้หรือไม่!?ใช้ถังดับเพลิงถูกประเภทช่วยลดการสูญเสียจากเหตุเพลิงไหม้

  รู้หรือไม่!?ใช้ถังดับเพลิงถูกประเภทช่วยลดการสูญเสียจากเหตุเพลิงไหม้ปัจจัยการเกิดของไฟ     หมายถึง ไฟเกิดจากการรวมตัวขององค์ประกอบ 3 ประการ ที่รวมตัวกันจนได้สัดส่วน1.เชื้อเพลิง (FUEL) คือ สิ่งที่ติดไฟและลุกไหม้ได้2.ความร้อน (HEAT) คือ ความร้อนที่เหมาะสมแล

  กฎกระทรวงว่าด้วยการรายงานผลการปฏิบัติการตามกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๔

  กฎกระทรวงว่าด้วยการรายงานผลการปฏิบัติการตามกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๔

  กฎกระทรวงว่าด้วยการรายงานผลการปฏิบัติการตามกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๔          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๙ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติ โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรร

  วิธีสวมใส่สายรัดนิรภัยชนิดเต็มตัว ป้องกันการตกจากที่สูง

  วิธีสวมใส่สายรัดนิรภัยชนิดเต็มตัว

  อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง(Fall Protection Devices)การทำงานในที่สูง เช่น งานก่อสร้าง งานทำความสะอาด งานไฟฟ้า จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง ได้แก่เข็มขัดนิรภัย ประกอบด้วยตัวเข็มจัด และเชือกนิรภัย ตัวเข็มขัด ทำด้วยหนังเส้นใยจากฝ้าย และใยสังเครา

  12 พฤศจิกายน วันจป. safety is safety day

  12 พฤศจิกายน วันจป.

  12 พฤศจิกายนวันจป. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน          ย้อนกลับไปเมื่อ 36 ปีที่แล้ว ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2528 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2528 โดยข้อกฎหมายดังกล่าวได้กำหนดให้สถานประก

  ช่างแอร์ต้องรู้

  ช่างแอร์ต้องรู้-คุณสมบัติของช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและพาณิชย์ระดับ 1

  ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานเรื่อง คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก          โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุ

  สรุปกฎหมายความปลอดภัย 2564 เกี่ยวกับการทำงานบนที่สูง

  กฎกระทรวง  กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูงและที่ลาดชัน จากวัสดุกระเด็นตกหล่น และพังทลาย และจากการตกลงไปในภาชนะเก็บหรือรองรับวัสดุ พ.ศ. ๒๕๖

  แนวทางการซ้อมการระงับอัคคีภัยในยุคโควิด-19

  แนวทางการซ้อมการระงับอัคคีภัยในยุคโควิด-19ข้อหารือกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานข้อหารือ กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและร

  การจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ

  กฎกระทรวงการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๔๘          สวัสดิการแรงงานตามที่กฎหมายกำหนด เป็นสวัสดิการที่ได้มีการพิจารณาแล้วว่าเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานสำหรับลูกจ้างในสถานประกอบกิจการซึ่งกฎหมายที่ใช้บังคับเพื่อให้สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้

  ใหม่ล่าสุด! กฎกระทรวงการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น 2564

  กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๔          “ปั้นจั่น” หมายความว่า เครื่องจักรที่ใช้ยกสิ่งของขึ้นลงตามแนวดิ่ง และเคลื่อนย้ายส

  เครื่องจักรสำหรับการใช้ยกคนขึ้นที่สูง

  กฎกระทรวงเกี่ยวกับเครื่องจักรสำหรับใช้ในการยกคนขึ้นทำงานบนที่สูง 2564

  กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๔          “เครื่องจักรสำหรับใช้ในการยกคนขึ้นทำงานบนที่สูง” หมายความว่า เครื่องจักรที่ออกแบบ

  กฎกระทรวงเกี่ยวกับรถยก รถโฟล์คลิฟท์ forklift 2564

  นายจ้างต้องรู้! กฎกระทรวงเกี่ยวกับรถยก 2564

  กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๔         “รถยก” หมายความว่า รถที่ติดตั้งอุปกรณ์ใช้สำหรับการยกหรือเคลื่อนย้ายสิ่งของ เช่น ฟอร์

  พฤติกรรมความปลอดภัยสร้างได้ด้วย BBS

  พฤติกรรมความปลอดภัยสร้างได้ด้วย BBS (Behavior Based Safety)พฤติกรรมความปลอดภัย(Behavior Base Safety-BBS) มีต้นกำเนิดจาก BST โดยในอดีตเน้นการสังเกตในกū

  จป จปคืออะไร

  จปคืออะไร

  จปคืออะไรคือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานเป็นบุคลากรทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่กฎหมายกำหนด           กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 มีการกำหนดเจ้าหน้าที่ความปล

  คุณสมบัติช่างไฟฟ้า

  กระทรวงแรงงานประกาศกฎหมาย อาชีพช่างไฟฟ้าต้องมีบัตรประจำตัว นายจ้าง-ลูกจ้าง ฝ่าฝืนมีโทษปรับ นายจ้าง ที่จ้างงานช่างไฟฟ้า ที่ไม่มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถจะถูกปรับไม่เกิน 30,000 บาท ลูกจ้างที่เป็นช่างไฟฟ้า ที่ไม่มีหนังสือรับรองความรู้ความสาม

  การป้องกันโควิค19ในโรงงาน COVID 19

  การป้องกัน COVID-19 ในโรงงานที่ จป.ต้องรู้

  คำแนะนำด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)สำหรับสถานประกอบกิจการหรือโรงงาน          สถานประกอบกิจการหรือโรงงาน เป็นสถานที่ที่มีการรวมตัวกันของผู้ปฏิบัติงานเพื่อผลิตสินค้าและบริการ ซึ่งจะมีการใช้สถานที่ เครื่องใช

  ความปลอดภัยในการทำงานกับนั่งร้านและค้ำยัน กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการ ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับนั่งร้านและค้ำยัน พ.ศ.2564 อัปเดต โทรโข่ง การ์ตูนเด็กผู้ชายใส่หมวก กฎกระทรวง2564 การทำงานนั่งร้าน 2564

  กฎกระทรวงการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้านและค้ำยัน

  กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้านและค้ำยัน พ.ศ. ๒๕๖๔          นั่งร้าน คือ โครงสร้างชั่วคราวที่ใช้ในงานก่อสร้าง และงานซ่อมแซม สำหรับให้ผู้ปฏิบัติงานขึ้นไป ก่อส

  บริการ inhouse public training

  ไม่พลาดโปรโมชั่นพิเศษก่อนใคร
  ไม่พลาดโปรโมชั่นพิเศษก่อนใคร
  ตัวอย่างลูกค้าเพียงบางส่วนของเรา  บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
  บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
  บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
  บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
  บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
  บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
  บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
  บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
  บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
  บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
  บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
  บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
  บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
  บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
  บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
  บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
  บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
  บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
  บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
  บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
  บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
  บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
  บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
  บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย