การจัดทำข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน-เซฟตี้อินไทย
อบรมหลักสูตรฟรี 2565          คลิกที่นี่
การจัดทำข้อบังคับและคู่มือในการทำงาน

การจัดทำข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน เป็นปัจจัยพื้นฐานในการทํางาน ของพนักงานทุกคน ซึ่งถือเป็นภาระหน้าที่อย่างหนึ่งที่ทุกคนต้องช่วยกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย มีสุขภาพที่ดีและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมอย่างสม่ําเสมออย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ กฎ ข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานฉบับนี้ได้กําหนดกฎ การปฏิบัติงานพร้อมทั้งอธิบายและชี้แจงถึงมาตรฐานของการปฏิบัติงาน


เพื่อให้เกิดความปลอดภัยไม่เกิดโรคจากการทํางาน และไม่ให้มีผลกระทบต่อปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมตามพื้นที่ปฏิบัติงานต่างๆ โดยเนื้อหาของ กฎ ข้อบังคับฯ ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทํางาน พนักงานทุกคนควรศึกษาคู่มือฉบับนี้อย่างละเอียดจนเกิดความเข้าใจ และสามารถนําไปปฏิบัติได้ อย่างถูกต้อง และหรือศึกษาการปฏิบัติก่อนเริ่มปฏิบัติงานหรือเปลี่ยนงานใหม่ทุกครั้ง ทั้งนี้เป็นการกําจัด ลด ควบคุม ป้องกันการสูญเสียและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อตนเอง ทรัพย์สิน และชุมชน
วิทยากรได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เน้นทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน บรรยากาศการเรียนที่เป็นกันเอง
เมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรม

การจัดทำข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน


ท่านสามารถค้นหาหลักสูตรการจัดทำข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน

หลักการและเหตุผล


กฎกระทรวงแรงงานกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2549 ได้กำหนดเนื้อหาส่วนหนึ่งที่สำคัญยิ่งต่องานความปลอดภัยในการทำงาน ดังนี้ หมวด 1 บททั่วไป ข้อ 3 ให้นายจ้างจัดให้มีข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัย ในการทำงานไว้ในสถานประกอบกิจการ ข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องกำหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย เพื่อควบคุมมิให้มีการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงานทั้งนี้นายจ้างต้องจัดให้มีการอบรมและฝึกปฏิบัติจนกว่าลูกจ้างจะสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยรวมทั้งจัดวางระบบควบคุมกำกับดูแล โดยกำหนดให้เป็นหน้าที่รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับ ซึ่งข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานมีความแตกต่างกัน ทั้งลักษณะของเนื้อหา กระบวนการจัดทำ และการนำไปใช้ประโยชน์ จึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเพื่อให้สามารถจัดทำและใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย

วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน
2) เพื่อทราบขั้นตอนในการจัดทำเนื้อหาข้อบังคับและคู่มือ
3) เพื่อฝึกปฏิบัติการจัดทำข้อบังคับจากงานตัวอย่าง

เนื้อหาการอบรม
1) อธิบายเจตนารมณ์ของกฎหมายจัดทำข้อบังคับและคู่มือ
2) ความแตกต่างของข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน
3) เนื้อหาและขั้นตอนการจัดทำคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน
4) ฝึกปฏิบัติการจัดทำคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน
5) เนื้อหาและขั้นตอนการจัดทำข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน
6) การชี้บ่งอันตรายวิธีต่างๆและการประเมินความเสี่ยงเพื่อให้ได้มาตรการที่จะนำมาใช้จัดทำข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน
7) ฝึกปฏิบัติการจัดทำข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานจากงานตัวอย่าง

การจัดทำข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัยในการทำงานข้อมูลที่เป็นประโยชน์สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันที่อบรม1. เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
( ฉบับจริง )
2. บัตรประชาชน/ใบขับขี่
( เพื่อตรวจสอบรายชื่อ )
3. โทรศัพท์มือถือ
( เพื่อทำข้อสอบแบบออนไลน์ )

สิ่งที่ได้รับหลังผ่านการอบรมเมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรม
หรือใบเซอร์ อย่างเป็นทางการ 1 ฉบับ/ท่าน

บัตรประจำตัวผู้ผ่านการอบรมทางศูนย์อบรมของเรามีบัตรประจำตัว
สำหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบ
ชำระค่าบัตรเพียง 250 บาท/ท่าน

บรรยากาศการอบรม


บรรยากาศการอบรม เน้นทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริง
ในห้องเรียน ในบรรยากาศการเรียนที่เป็นกันเอง เนื้อหาเข้มข้น
และสามารถนำไปใช้ได้จริงในการทำงาน


หลักสูตรยอดนิยมบริการ inhouse public training

IN-HOUSE TRAINING

เราพร้อมให้คำปรึกษา
และมอบคำแนะนำหลักสูตรดีๆให้กับคุณ

โทร 091-2345669, 063-2681079, 097-2370949

เรามีบริการอาหารกลางวันและขนมเบรคให้ผู้เข้าอบรม
เฉพาะผู้ที่เข้ารับการอบรมในรูปแบบ Public Training


บริการดี อาหารอร่อย เมนูอาหารหลากหลาย กับบรรยากาศที่ดูสบายตาเหมือนได้มาพักผ่อน
พร้อมเจ้าหน้าที่ ยินดีให้บริการตลอดรับบริการให้เช่าสถานที่ อบรม-สัมมนา ประชุม, งานมงคล อื่นๆ

อาหาร
อาหาร
อาหาร
อาหาร
อาหาร
อาหาร
อาหาร
อาหาร

ตัวอย่างลูกค้าเพียงบางส่วนของเราบริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย